English     Deutsch     Search
 

日本东北大学暑期班通知
(2018-03-02)

 

时间:- 1st term: July 2nd to July 17th, 2018 [TUJP-1] 

      或 2nd term: July 23rd to Aug 7th, 2018 [TUJP-2]

      二选一

内容:语言与文化

对象:2018年8月7日前在藉本科生

详细:http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/

报名:2018年3月15日前将包含以下内容的邮件发至 xiaojieh@tongji.edu.cn,

      姓名、性别、出生年月日、所属学院、年级、语言能力证明、参加第一或第二时间段,

      择优推荐2名。结果以邮件形式于2018年3月16日通知。