English     Deutsch     Search [an error occurred while processing this directive]
 

第八届上交会联合国工业发展组织主题日(UNIDO Day 2021)开放会议注册


 第八届上交会联合国工业发展组织主题日(UNIDO Day 2021)将于4月16日举行,现开放会议注册,感兴趣的学生和老师可于4月11日(周日)前进行注册,是否注册成功以组委会的确认邮件为准。


注册方式和会议议程:

第八届上交会联合国工业发展组织主题日(UNIDO Day 2021)邀请函.pdf